Elev/foresatt / Eksamen

Eksamen

Publisert 20.05.2016 11:13,
Sist oppdatert 23.05.2017 09:36

Du finner masse informasjon om eksamen på nettsidene til utdanningsdirektoratet her

EKSAMEN

...

REGLEMENT OG RETTLEDNING FOR EKSAMINANDER (endret mai 2016)

Alle eksaminander skal ha hvert sitt eksemplar av Reglement og rettledning for eksaminander, og skal ha gjort seg kjent med det i god tid før de møter til eksamen.

1. GJENNOMFØRING AV EKSAMEN

1.1. Frammøte

Eksaminanden skal møte fram ved eksamenslokalet 30 minutter før eksamen begynner. Rektor kan fastsette annen frammøtetid. Eksaminand som uten gyldig grunn unnlater å møte opp til fastsatt tid, må vente til neste ordinære eksamen med å gå opp i vedkommende fag. Henvend dere til kontor/rektor/eksamensansvarlig.

1.2. Legitimasjon

Eksaminanden må være forberedt på å legitimere seg før eksamen tar til.

1.3. Forholdene i eksamenslokalet

Eksaminanden setter seg straks på tilvist plass. Eksaminanden må ikke forlate plassen eller bytte plass uten tillatelse fra tilsynet. Tilsynet har anledning til å kontrollere at eksaminanden bare har med hjelpemidler som er tillatt brukt ved eksamen. Vesker, mobil og lignende må leveres inn. Eksaminanden skal kontrollere at han/hun mottar riktig eksamensoppgave. Eksaminandene må ikke ha noen form for kommunikasjon seg imellom. Hvis en eksaminand ønsker opplysninger, trenger noe eller ønsker å forlate eksamenslokalet, må han/hun henvende seg til tilsynet.

1.4. Eksamenstid

Den tid som er fastsatt for eksamen, er oppgitt på oppgavearket. I fag der eksaminanden ikke får utlevert oppgaveark, gjør tilsynet tiden kjent på annen måte. Eksaminanden kan få inntil 15 minutter utover fastsatt eksamenstid til klargjøring av besvarelsen, dersom ikke annet er bestemt i eksamensordningen for faget.

1.5. Bruk av PC under eksamen

Viser til egen informasjon fra IKT om bruk av PC under eksamen.

PGS-eksamen (sentralt PrøveGjennomføringsSystem) følger sentrale retningslinjer for gjennomføring.

1.6 Papir og innføring

Alt papir som skal brukes ved eksamen er merket med skolens navn og blir utlevert av tilsynet. Utlevert papir må ikke rives i stykker. Alt papir må leveres inn før eksaminanden forlater eksamenslokalet. Tilsynet utleverer ekstra papir dersom eksaminanden trenger det. Dersom en eksaminand bruker svarark som kladdeark eller vil kassere svarark, må arkene ikke ødelegges eller krølles sammen, men merkes med kladd eller kassert og legges sammen med evt. kladdeark.

Eksaminanden må bruke blå eller svart penn til innføringen. I oppgaver der det kreves grafisk framstilling, figurer, tegninger eller noter, kan blyant og farger brukes. Til slike oppgaver kan eksaminanden få utlevert spesielle svarark.

Alle svarark (medregnet evt. vedlegg) skal nummereres før innlevering.

1.7. Merking og utfylling av svarark

Eksaminanden fyller ut svararkene som anvist av skolen. På første side av besvarelsen skal det angis: eksaminandnummer, studieretning, kurs/linje, fag/oppgavekode, eksamensdato og antall innleverte svarark (medregnet evt. vedlegg).

Eksaminanden må ikke merke noe svarark slik at sensor kan identifisere eksaminanden.

1.8. Levering av besvarelsen

Når en eksaminand skal levere sin besvarelse, gis det tegn om dette til tilsynet som henter besvarelsen. Svararkene skal ligge i nummerorden. Kasserte svarark og kladdeark leveres for seg. Eksamensoppgaven må leveres inn hvis eksaminanden leverer besvarelsen før kl 12.00.

Kladdeark og eksamensoppgaven kan utleveres etter eksamenstidens slutt. Dersom sykdom eller annen rimelig grunn til forsinkelse har hindret en eksaminand i å fullføre sin besvarelse innenfor fastsatt tid, kan kladdeark vedlegges besvarelsen som går til sensur. I slike tilfeller skal skolen vedlegge særskilt melding om de forhold som ligger til grunn for dette. Sensorene skal da betrakte kladdearkene som en fullgod del av besvarelsen. Dersom en eksaminand ellers ikke har fullført sin besvarelse ved eksamenstidens slutt, kan tilsynet ikke nekte eksaminanden å legge ved kladd. I slike tilfeller kan eksaminanden ikke regne med at kladdearkene blir betraktet som en fullgod del av besvarelsen.

reglement

1.9. Hjelpemidler ved eksamen

Eksamen kan organiseres med eller uten hjelpemidler. Departementet fastsetter hvilke hjelpemidler som er tillatt i hvert fag ved sentralt gitt eksamen. Ved lokalt gitt eksamen bestemmer skoleeier hvilke hjelpemidler som er tillatt. Tillatte hjelpemidler må være formålstjenlige og relevante for eksamen og ikke svekke grunnlaget for å vurdere elevenes eller privatistenes egen kompetanse.

1.10. Mobiltelefon

Mobiltelefon og musikkavspiller skal ikke være tilgjengelig under eksamen. (Må leveres til tilsynet før eksamensstart).

1.11. Brudd på reglene, fusk eller forsøk på fusk

Eksamen i et fag kan annulleres dersom eleven eller privatisten har fusket eller forsøkt å fuske ved eksamen. Spørsmålet om annullering av eksamen skal avgjøres av rektor. Vedtak om annullering av eksamen kan påklages til Fylkesmannen. Eleven eller privatisten har likevel rett til å fullføre eksamen eksamensdagen. Skolen skal informere eleven og foreldrene eller de foresatte om klageretten.

Dersom eksamen blir annullert på grunn av fusk eller forsøk på fusk, kan kandidaten tidligst gå opp til den eksamen i faget som blir arrangert ett år etter at eksamen ble annullert.

1.12. Bortvising fra eksamen

En elev/privatist som ikke retter seg etter de reglene som utdanningsdirektoratet/Fylkeskommunen har fastsatt for eksamen, kan vises bort av rektor. Vedtak om bortvising kan påklages til Fylkesmannen. Skolen skal informere eleven og de foresatte om klageretten.

1.13. Annullering av eksamen

Dersom det er gjort formelle feil ved avviklingen av eksamen, kan Utdanningsdirektoratet annullere eksamen og etter søknad gi elevene dispensasjon fra kravet om eksamen.

Dersom en elev har vært oppe til eksamen i et fag der han eller hun ikke får standpunktvurdering, blir eksamenskarakteren annullert. Eksamenskarakteren kan også bli annullert på grunn av fusk, punkt 1.10.

1.14. Forfall og sykdom under eksamen

En elev eller privatist som har dokumentert gyldig forfall til ved ordinær eksamen, og en elev som har gyldig forfall ved særskilt eksamen eller ny eksamen, har rett til å framstille seg til første etterfølgende eksamen. Eleven beholder da standpunktvurderingen i faget. Dersom eleven ikke går opp til første etterfølgende eksamen, må han eller hun ta faget som privatist, og eventuell standpunktvurdering i faget faller bort.

2. UTSATT, NY OG SÆRSKILT PRØVE

En eksaminand kan gis rett til utsatt, ny og særskilt eksamen. Eksamensskolen skal orientere eksaminanden om dette. Se § 3-33, 3-34 og 3-35 i forskriften til opplæringsloven.

3. EKSAMENSRESULTAT OG RETT TIL Å KLAGE

Frist for å klage på vedtak som gjelder eksamenskarakterer/avgangskarakterer og standpunktkarakterer er 10 dager. Fristen regnes i fra det tidspunkt vedtaket er kommet fram til den som har klagerett, eller da den som har klagerett, burde ha gjort seg kjent med vedtaket. Eksamensskolen vil orientere om regler og frister i forbindelse med klage på vedtak. Behandlingen av klage på karakter eller realkompetansevurdering kan føre til at karakteren eller realkompetansevurderingen blir stående, eller til at den blir endret til gunst eller ugunst for klageren. Avgjørelsen skal grunngis. Avgjørelsen er endelig og kan ikke påklages.

4. SÆRSKILTE TILTAK VED EKSAMEN

Elever og privatister med behov for særskilt tilrettelegging skal etter søknad kunne få lagt forholdene til rette slik at de får vist kompetansen sin ut fra kompetansemålene i læreplanverket for Kunnskapsløftet. Tiltakene må være tilpasset behovene til den enkelte og være egnet til å utlikne problemene til eleven eller privatisten så langt råd er. Tiltakene må ikke føre til fordeler framfor andre som ikke får tilrettelegging. Der det i kompetansemålene kreves skriftlige, muntlige eller praktiske kunnskaper, er det ikke mulig å legge til rette eksamen slik at disse kunnskapene ikke blir testet når slik testing er fastsatt i eksamensformen for faget. Rektor avgjør etter søknader hvilke ordninger som kan brukes av elever.

Privatister må legge fram sakkyndig vurdering. Fylkeskommunen avgjør hvilke ordninger som kan benyttes.

...