Elev/foresatt / Ny fraværsgrense fra 01.08.16

Ny fraværsgrense fra 01.08.16

Publisert 04.08.2016 15:01,
Sist oppdatert 28.02.2017 11:13

Fra 1. august 2016 er det en fraværsgrense i videregående skoler. Hensikten er å motivere elevene til jevn innsats, og å forhindre skulk.

Fraværsgrensen gjelder for alle elever i videregående skole, men ikke for lærlinger, lærekandidater og voksne.

Bestemmelsen er tatt inn i forskrift til opplæringsloven § 3-3 siste ledd og forskrift til friskoleloven § 3-3 siste ledd.

  • Elever i videregående skole skal møte opp og delta aktivt i opplæringen.
  • Hvis en elev har mer enn 10 prosent udokumentert fravær i et fag, vil han eller hun som hovedregel ikke ha rett til å få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i faget, og læreren kan heller ikke sette slike karakterer.
  • Eleven må legge fram relevant dokumentasjon for å få fravær unntatt fra fraværsgrensen.
  • Hvis eleven har mellom 10 og 15 prosent udokumentert fravær og fraværsårsaken gjør det klart urimelig at eleven ikke skal kunne få karakter, kan rektor bestemme at han eller hun likevel får karakter.
  • Fraværsgrensen gjelder timefravær i enkeltfag, ikke elevenes totale fravær.
  • Eleven skal få et varsel om han eller hun står i fare for å ikke få karakter på grunn av fravær.

Du kan lese mer om fraværsgrensen her:

Viser for øvrig til Hedmark Fylkeskommunes sider her: https://www.hedmark.org/Om-fylkeskommunen/Videregaaende-opplaering/Elev/Fravaer