Om skolen / Skolereglement

Skolereglement

Publisert 07.01.2016 13:09,
Sist oppdatert 11.12.2017 08:52

Dette reglementet er en forskrift fastsatt med hjemmel i Opplæringslovens § 3.7. Alle henvisninger i dette reglementet er til Forskrift til Opplæringsloven gjeldende fra av 23. juni 2006 nr. 724 og alle endringer til denne forskriften.

...

Dette reglement er felles for alle videregående skoler i Hedmark fylkeskommune. Reglementet er vedtatt av Fylkesrådet 15.08.2016 i sak 169/16. Alt er samlet i et pdf-dokument nederst på siden.

...

1 FORMÅL
Formålet med reglementet er å bidra til godt samarbeid, god trivsel, respekt og medansvar på skolen. Det skal legge grunnlaget for
mest mulig lik behandling av alle elever. Reglementet skal fremme god orden, gode arbeidsvaner og bidra til et godt og læringsfremmende
skolemiljø.
Reglementet er retningsgivende for karakterene i orden og i atferd.

...

§ 2 VIRKEOMRÅDE

Reglementet gjelder for alle elever i de videregåendeskolene i Hedmark. Så langt det passer, gjelder reglementet også for voksenopplæringens elever og andre som mottar opplæring i skolens regi.
Reglementet gjelder i skoletida, på skoleveien og ved aktiviteter i skolens regi.

...

§ 3 SAMARBEID SKOLE/HJEM

Formålet med skole/hjem samarbeidet er at det skal bidra til elevenes faglige og sosiale utvikling. Et godt foreldresamarbeid er en
viktig ressurs for skolen i arbeidet med å skape et godt læringsmiljø og gode læringsresultater.
Skolen skal holde kontakt med foreldre/foresatte til eleven gjennom hele opplæringsåret.
I starten av skoleåret skal det være foreldremøter på Vg1 og Vg2. Tema skal være generell informasjon om skolen, reglement,
innholdet i opplæringen og medvirkningen til foreldrene.
Foreldre/foresatte til umyndige elever på Vg1 og Vg2 har første halvår av skoleåret rett til minst en planlagt samtale med kontaktlærer.
Eleven har rett til å være med i samtalen. Skolene skal gjennomføre foreldremøte for avgangselever for å informere om eksamen,
russefeiring, m.m.

...

§ 4 ELEVENS RETTIGHETER

Elevene har rett til videregående opplæring i samsvar med Opplæringsloven med tilhørende forskrifter (herunder gjeldende læreplaner)
og vedtak i fylkeskommunens besluttende organer. Opplæringsloven § 9A-2 gir elevene rett til et godt og trygt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Elevene skal engasjeres i planleggingen og gjennomføringen av detsystematiske arbeidet for å sikre et godt og
trygt skolemiljø.
Det skal være kjent for eleven hva som er målene for opplæringen i fagene og hva som blir vektlagt i vurderingen av elevens kompetanse.
Eleven har rett til medvirkning ved planlegging og gjennomføring av undervisningen. Elevene har rett til løpende og systematisk
underveisvurdering, herunder egenvurdering.
Underveisvurdering skal inneholde informasjon om kompetansen til eleven og giveiledning om hvordan han/hun kan utvikle
kompetansen sin i faget.
Eleven har rett til tilpasset opplæring. Elevene har rett til et skolemiljø fritt for reklame og kommersielle aktiviteter.

...

§ 5 ELEVENS PLIKTER

Elevene har plikt til å rette seg etter skolereglementet og de bestemmelser som til enhver tid gjelder for skolen.
Elevene skal møte fram og delta aktivt i opplæringa slik at læreren får grunnlag til å vurdere eleven sin kompetanse.
Elever som i undervisningssammenheng eller verv i forbindelse med videregående opplæring blir kjent med taushetsbelagte
opplysninger, har taushetsplikt etter forvaltningslovensregler i § 13 flg. Taushetsplikten gjelder også etter at eleven har avsluttet
Skolereglement for de videregående skolene i Hedmark – 3 videregående opplæring.

...

§ 6 ORDEN

Følgende kriterier gjelder for fastsettelse avordenskarakter:
Elevene skal:
• møte presis og forberedt, og delta aktivt i opplæringen
• melde fravær og legge fram gyldig dokumentasjon dersom fraværet skal unntas 10 %- regelen, jf. § 8
• levere oppgaver/hjemmearbeid til avtalt tid
• bruke skolens læringsplattform
• kun benytte digitale hjelpemidler i henhold til lærers instruksjon
• ta kontakt med faglærer dersom han/hun ikke kan følge opp arbeid til avtalt tid
• ha bøker og annet avtalt utstyr klart til undervisningen
• følge verne- og sikkerhetsregler, og bruke det arbeidstøy og verneutstyr som kreves
• behandle skolens eiendom og utstyr på en ordentlig måte
• holde orden på arbeidsplassen sin og bidra til å holde det rent og ryddig på skolens område
• behandle lærebøker og andre læremidler utlånt av skolen med forsiktighet og levere disse tilbake til avtalt tid
• ta ansvar for sine personlige eiendeler på skolen. Det kan ikke kreves erstatning fra skolen ved tap og/eller tyveri
• følge regler fastsatt ved den enkelte skole

...

§ 7 ATFERD

Følgende kriterier gjelder for fastsettelse av atferdskarakter:
Elevene skal:
• vise respekt og omsorg for hverandre. Ingen form for mobbing og krenkelser aksepteres, og alle plikter å hindre at dette skjer
• ikke vise rasistisk, diskriminerende eller radikalisert atferd, slik som bruk av symboler, muntlige utsagn, gestikulering eller
  annen atferd som kan oppfattes slik
• være tobakksfrie i skoletiden
• ikke være påvirket av rusmidler i skoletiden. Oppbevaring og omsetning av rusmidler på skolen er forbudt
• ikke ha med farlige gjenstander, våpen eller våpenkopier på skolen
• i en prøvesituasjon kun benytte tillatte hjelpemidler og kommunikasjon. Alt annet anses som fusk. Det samme gjelder enhver
  form for kopiering/plagiering
• ikke foreta opptak i undervisningssituasjonen når dette ikke er avtalt
• følge regler fastsatt av den enkelte skole

...

§ 8 FRAVÆR

Eleven har selv ansvar for å ha oversikt over fraværet sitt og kontrollere at føringene i skolens fraværssystem er korrekte. Det er
kun fravær som ønskes unntatt fraværsgrensen som trenger å bli dokumentert.
§ 8-1 Fravær og grunnlaget for vurdering i fag. Alt fravær fra opplæringen, uavhengig av grunn, skal i utgangspunktet telle med i
fraværsprosenten jf. forskrift til opplæringsloven
§3-3. Stort fravær fra undervisningen, uavhengig av årsak, kan føre til manglende vurderingsgrunnlag.
• Hvis en elev har mer enn 10 % udokumentert fravær i et fag, vil han eller hun somhovedregel ikke få halvårsvurdering med
  karakter eller standpunktkarakter i faget.
• Hvis en elev har mellom 10 % og 15 % udokumentert fravær og fraværsårsaken gjør det klart urimelig at eleven ikke skal
  kunne få karakter, kan rektor bestemme at han eller hun likevel får karakter.
• Fraværsgrensen gjelder timefravær i enkeltfag, ikke elevens totale fravær
• Elevene må uoppfordret dokumentere fraværet etter bestemte regler for å få det unntatt fra 10 %-regelen.
• Selv om en elev kan dokumentere fraværet slik at det ikke skal telles i 10 %-regelen, er det fortsatt krav om at
  læreren må ha tilstrekkelig vurderingsgrunnlag for å sette karakter i faget.
• Eleven og foreldre skal varsles skriftlig om han eller hun står i fare for ikke å få karakter på grunn av fravær. Er eleven over
  18 år skal ikke foreldrene varsles. Det må varsles både i forbindelse med halvårskarakteren og hvis det er fare for ny overskridelse
  av fraværsgrensen i forbindelse med standpunktkarakteren.

...

Eleven kan få halvårsvurdering med karakter og standpunktkarakter, hvis       han eller hun kan dokumentere at fravær utover 10 % kommer av:

a. Helse- og velferdsgrunner
b. Arbeid som tillitsvalgt
c. Politisk arbeid
d. Hjelpearbeid
e. Lovpålagt oppmøte
f. Representasjon i arrangement på nasjonalt og internasjonalt nivå
g. Fravær i inntil 2 dager, når dette er knyttet til religiøs høytid for medlemmer som er tilknyttet annet trossamfunn enn Den norske kirke.

...

Fravær som skyldes pkt. a) Helsegrunner, kan ikke dokumenteres kun med egenmelding fra foreldre eller myndige elever. Det kreves
dokumentasjon fra:
• Lege
• Helsesøster
• Tannlege
• Fysioterapeut
• Psykolog (BUP)
• Annen sakkyndig
Ved kronisk sykdom eller utredning for eller oppfølging for udiagnostisert sykdom kreves erklæring fra spesialist. I disse tilfellene er
det rektor som avgjør om den fremlagte dokumentasjon er egnet.

...
Fravær fra punktene b) – g) skal dokumenteres av politisk organisasjon, hjelpeorganisasjon, arrangører og andre organisasjoner.
Skjønn opp til 15 %:
I spesielle tilfeller kan rektor bestemme at en elev som har gått over grensen på 10 %, og ikke har tilstrekkelig dokumentasjon, likevel
skal kunne få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter. Årsaken til fraværet må gjøre det klart urimelig at eleven ikke får
karakter, og det udokumenterte fraværet i faget kan ikke være høyere enn 15 %. Læreren må i alle tilfeller ha tilstrekkelig vurderingsgrunnlag for å sette karakter. Selv om fraværsgrensen er overskredet har eleven rett til å delta i undervisningen og å få underveisvurdering i fag.
Fraværsgrensen gjelder både for halvårsvurdering med karakter og for standpunktkarakter. For halvårsvurdering med karakter regnes fraværet opp mot timetallet i faget det halvåret. For standpunktkarakter regnes fraværet opp mot timetallet i faget det året det settes standpunktkarakter.

...
Selv om en elev ikke får karakter til halvårsvurderingen regnet opp mot timetallet i faget det halvåret, innebærer det ikke nødvendigvis at eleven ikke får standpunktkarakter. For å få standpunktkarakter må eleven sørge for å ikke ha udokumentert fravær ut over de fraværsgrenser som er bestemt sett i forhold til det totale timeantallet i faget det skoleåret.
§ 8-2 Fravær som kan trekkes fra ved føring av vitnemål og kompetansebevis.

...
Eleven kan søke om at fravær på til sammen 10 dager per skoleår ikke blir ført på vitnemålet dersom det er dokumentert og skyldes hovedpunktene a) til g) under § 8-1.
Fratrekk av fravær gjelder kun hele dager. Det er ikke anledning til å gjøre om timefravær til dagsfravær. Fratrekk av fravær pga helsemessige årsaker skal dokumenteres med legeerklæring.
Søknad sendes på fastsatt skjema ved slutten av hvert skoleår.

...
§ 9 SANKSJONER FOR ELEVER SOM BRYTER BESTEMMELSENE
Brudd på reglementet vil kunne få konsekvenser for halvårs‐ og standpunktkarakter i orden og/eller atferd. Brudd på reglementet vil resultere i reaksjoner mot eleven. Alle reaksjoner må stå i forhold til hvor alvorlig bruddet er.
Reaksjoner kan f.eks. være:
• Kontakt med hjemmet og involvering av de foresatte hvis eleven er under 18 år.
• Pålegg om oppgaver for at eleven skal rette opp skade han eller hun har påført skolens bygninger eller eiendeler (f. eks rydde søppel,       vaske gulv, fjerne tagging).
• Pålegge elevene /foresatte å erstatte eiendeler, skolebøker/materiell og annet dersom det er grunnlag for det.
• Midlertidig inndra gjenstander eleven eier, for eksempel mobiltelefon.
• Gi eleven muntlig eller skriftlig påtale. Påtalen kan komme fra skolens ansatte eller ledelse.
• Gjensitting
• Sende eleven hjem fra ekskursjon/alternativ opplæringsarena.
• Bortvisning fra klasse/gruppe for resten av timen etter faglærers avgjørelse.
• Bortvisning fra skolen for resten av skoledagen etter avgjørelse av rektor.
• Midlertidig eller permanent klassebytte Reaksjoner ved fusk
• Karakteren på den prøven/besvarelsen det gjelder, blir annullert.
• Fusk eller forsøk på fusk betraktes som brudd på gjeldende reglement og kan få konsekvenser for elevenes karakterer i
  atferd.
• For elever som blir tatt i fusk eller forsøk på fusk i forbindelse med eksamen, gjelder forskriftens § 3 – 37 om annullering
   av eksamen.

...
Ved alvorlige brudd på reglementet eller dersom negative forhold ikke bedrer seg etter gjentatte reaksjoner, kan særskilte tiltak
iverksettes.
Særskilt tiltak er:
• Midlertidig eller permanent skolebytte
• Bortvisning av eleven en hel skoledag og inntil fem skoledager etter rektors avgjørelse.
• Bortvisning for resten av skoleåret i henhold til opplæringsloven § 9A-11 etter vedtak av fylkessjefen for videregående
  opplæring.

...
§ 10 SAKSBEHANDLING
Før det treffes avgjørelse om sanksjoner, skal eleven ha mulighet til å forklare seg muntlig for den/de som skal treffe avgjørelsen.
Skolen skal sørge for at saken er godt opplyst før avgjørelse tas. Sanksjoner med begrunnelse skal nedtegnes.
Ved særskilt tiltak skal rektor hvis mulig, først rådføre seg med elevens lærere. Skolebytte og bortvisning utover enkelttimer
er enkeltvedtak, og saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven skal følges. Skolen skal begrunne vedtaket og opplyse om klageadgang,
klagefrist, nærmere framgangsmåte ved klage og om retten til å se sakens dokumenter.
Dersom eleven vil klage på vedtaket, kan eleven be om at skolen ikke setter i verk sanksjonen før klagen er behandlet, jf.
forvaltningsloven § 42. Fylkeskommunen er klageinstans.

...
§ 11 REGLER VED EKSKURSJONER
• Alle ekskursjoner som foregår i skolens regi, er en del av skolens virksomhet.
• Alle ekskursjoner skal kunne forankres i læreplanmål.
• Ved ekskursjoner, skoleturer eller annen aktivitet skal kostnadene dekkes av skolen etter gratisprinsippet.
• Ekskursjonen skal ledes av en eller flere ansatte ved skolen. På utenlandsturer skal det ikke være over 15 elever per reiseleder
og normalt skal det være to voksne med på slike ekskursjoner.
• Alle skal bidra til at ekskursjonen gir et godt faglig utbytte og en positiv opplevelse for alle.
• Det skal utvises alminnelig høflighet og orden. Ved utenlandsreiser skal det vises respekt for landets kultur og de normer og
regler som gjelder der.
• Skolens ordensreglement gjelder under ekskursjonen.
• Fylkeskommunens forsikring av elevene gjelder på ekskursjoner i skolens regi. For ekskursjoner i EØS‐området må elevene
selv sørge for å ha med ”Europeisk helsetrygdkort”.
• Elevene skal møte i god tid til alle reiseavganger og avtalte aktiviteter. Elevene (enkeltvis eller samlet) gjøres økonomisk
ansvarlig for merkostnader som følge av at de ikke møter til rett tid eller på annen måte gjør det vanskelig å gjennomføre det
planlagte programmet.
• For ekskursjoner som innbefatter overnatting og/eller lengre reisetid, skal det på forhånd foreligge avtale eller program,
som presiserer hva som er arrangement med faglig innhold og hva som er fritid for elevene.
• Alvorlige brudd på reglement eller avtaler inngått i forbindelse med ekskursjonen, kan føre til hjemsending og eventuelt
andre reaksjoner.
• Hjemsending som følge av brudd på reglement eller avtale, skjer for elevens regning og på den måten ekskursjonsledelsen
finner hensiktsmessig. Eleven må også dekke kostnadene dersom ledelsen finner det nødvendig med reisefølge.
• For umyndige elever skal foreldre/foresattes samtykke til deltakelse foreligge.
• Dersom andre transportmidler ikke er tilgjengelige, kan elevenes privatbiler benyttes over kortere avstander. Da gjelder
vanlige regler for ansvar/forsikring for bilfører/bileier.
• Når det gjelder utgifter til kost, er dette noe som normalt ikke dekkes ved opplæring gitt på skolen. Derfor kan elever
pålegges å dekke utgifter til egen mat på skoleturer. Utgifter må være på nivå med hva mat og drikke normalt vil koste for en
elev. Kostpenger per dag beregnes etter gjeldende satser. Reglene uttrykker minimumskrav fylkeskommunen stiller til ekskursjoner i skolens regi. Skolene kan gi tilleggsregler.

...
§ 12 SPESIELLE FORHOLD
• Bortvisning av uvedkommende fra skoleanlegget.
 Alle som ikke er ønsket på skolens eiendom kan bortvises. Slik bortvisning foretas av rektor eller den rektor har delegert
slik myndighet til. Effektuering av slik bortvisning kan, om nødvendig gjennomføres av tilkalt politi.