Radonmålinger på Jønsberg


Radonmålinger på Jønsberg

Tidligere i 2017 ble det oppdaget for høye radonverdier i enkelte arealer på Jønsberg etter at AMU bestilte målinger. Nå er eiendomsavdelingen i fylkeskommunen godt i gang med tiltak i samarbeid med bedriftshelsetjenesten og det ser ut til å virke.

Radonmålinger på Jønsberg

..

Skolens AMU bestilte tidligere i 2017 en måling av radonnivået i noen bygg, hvor måleresultatet viser høye radonverdier. De arealene som ble målt viste seg å være rom for sporadisk opphold (kjellere og garderober) hvor det ikke er noen krav til radon-nivåer (ikke krav om å gjøre tiltak ref. Statens strålevern).

Strålevernforskriften angir at når det målte radonnivået er høyere enn 100 Bq/m3 i rom med varig opphold, er det krav om å igangsette tiltak. Deretter skal nivået ikke overstige 200 Bq/m3 etter at tiltak er gjennomført.

Etter at eiendomsforvaltningen mottok rapporten med høye radonverdier, ble det bestilt målinger av bedriftshelsetjenesten i fylkeskommunen i disse byggene, men i rom for såkalt varig opphold. Resultatene viste at radonnivået var noe høyere enn tillatte grenseverdier.

Tiltak som er ansett som effektive i eksisterende bygg er bruk av mekanisk ventilasjon, tetting av sprekker/åpninger mot grunnen, og radonsug.

..

Fylkeskommunen har i korte trekk igangsatt og gjennomført følgende tiltak:

  • Driftstiden for ventilasjon ble utvidet i aktuelle bygg
  • Nye korttidsmålinger ble gjennomført - målingene viste at nivået fortsatt var noe for høyt
  • Montering av radonsug i kjeller på rektorboligen og i kantinebygget
  • Nye korttidsmålinger ble gjennomført – de fleste målingene viser verdier under 200 Bq/m3.
  • Parallelt er det tatt inn ekstern rådgiver på radon

..

Det vil gjennomføres ytterligere tiltak med det første, dette er:

  • Tetting av sprekker og utettheter mot grunnen i aktuelle bygg
  • Installasjon av ventilasjon i driftsbygningen (driftskontor i fjøset) og i internatet
  • Radonsug under garderobedel i driftsbygningen
  • Nye langtidsmålinger i godkjent måleperiode høst 2017/vinter 2018

..

Det er nylig foretatt målinger etter iverksatte tiltak i garderober i fjøset og kjeller i økonomibygget. Målingene for jentegarderoben i fjøset viser radonnivå langt under 200 Bq/m3. Der er det målt til 42 Bq/m3 mellom kl. 0700-2100. I guttegarderoben i fjøset og kantinekjøkkenet i økonomibygget viser det fortsatt noe høye verdier. Ytterligere tiltak som nye tettinger/radonavsug og eventuelle utvidelse av ventilasjon i kjeller iverksettes snarest.  

..

Andre opplysninger:

Underveis i prosessen har bedriftshelsetjenesten undersøkt med Statens strålevern om de anbefaler stenging av lokalene med de radonverdiene som ble målt. Deres råd har vært at dersom vi igangsetter tiltak som gir effekt er det ikke nødvendig å stenge lokalene.

Det er informert om forholdet til ansatte og elever på felles allmøte 25.08.17. Foresatte er informert via foreldremøter.

Det er tidligere gjennomført omfattende tiltak mot radon på midten av 90-tallet ved Jønsberg vgs (bl.a. ventilasjon, radonsug).